خوارده‌مه‌نی و خواردنه‌وه کان >> پیشه‌ی گۆشته‌مه‌نی >> ئسانس تاکه‌تامی

          

       رێزبه‌ندی ئسانسی تاکه‌ تامه‌کانی رۆبرته                     

 

ماکسیمم رێژه ی به کار بردن

چێژه‌مه‌نی هاوسه‌نگ 100 گره‌م تاکه‌ تامی رۆبرته‌

کۆد  

ناوی بازرگانی   

ناوی بازرگانی   

 

%0.02

15کیلۆ بیباری دۆڵمه‌ی تازه‌

2856

بیباری دۆڵمایی    

Bell pepper

1

%0.2

300 گره‌م گه‌ردی ئاڵه‌ت

2878.2

ئاڵه‌ت   

Black Papper

2

%0.1

150 گره‌م گه‌ردی ئاویشه‌ن

2826.4

ئاویشه‌ن   

Thyme

3

%0.1

400 گره‌م گه‌ردی بیباری سوور

TA1.3

بیباری سووری تون     

Chili

4

%0.3

125 گره‌م گه‌ردی جوز

N3

جوزی هێندی

Nutmeg

5

%0.1

170 گره‌م گه‌ردی دارچین

2698

دارچین   

Cinnamon

6

%0.2

300 گره‌م گه‌ردی تۆمی گه‌شنیز

2704

تۆمی گه‌شنیز

Coriander

7

%0.05

170 گره‌م گه‌ردیمێخه‌ک

2774

مێخه‌ک

Clove

8

%0.15

450 گره‌م گه‌ردی گه‌ڵای بۆ

2827

گه‌ڵای بۆ   

Lourel

9

%0.4

 

W.P.N2

 

White pepeer

10

%0.1

200 گره‌م گه‌ردی هێل سه‌وز

5142N

هێل  

Cardamon

11

%0.1

400 گره‌م گه‌ردی زیره‌ی سه‌وز

2772

زیره‌   

Cumin

12

%0.25

350 گره‌م گه‌ردی خه‌رده‌ڵ کانه‌ دابی

Mustard 4

خه‌رده‌ڵ  

Mustard

13

%0.05

8 کیلۆ ته‌رخون تازه‌

Stragon2

ته‌رخون  

Stragon

14

%0.2

2/1 کیلۆ سیری تازه‌

Garlic1

سیر 

Garlic

15

%0.2

300 گره‌م گه‌ردی زه‌نجه‌بێڵ

2696

زه‌نجه‌بێڵ 

Ginger

16

%0.4

400 گره‌م رێخڵه‌ی جۆز

BN220

رێخڵه‌ی جۆز 

-

17

%0.1

5/3 کیلۆ پیاز تازه‌

PNO1P

پیاز 

Onion

18

%0.2

 

2572

 

Smoke

19

%0.2

 

Smotet1000

 

Smoke

20